เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

สินค้าแท้
คืนสินค้า

การรับประกันสินค้า เป็นการรับประกันจากผู้ผลิตโดยตรง ที่ติดมากับสินค้า ซึ่งการรับประกันจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับผู้ผลิต โดยหลักๆ จะแบ่งออกดังนี้

  1.  1-5 ปี แบบไม่ Onsite
  2.  1-5 ปี แบบ Onsite 
  3. Limited Life Time หรือ Life Time Warranty คือ การให้การรับประกันสำหรับตัวสินค้าอันอาจเกิดจากความบกพร่องจากการผลิตหรือชิ้นส่วน ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานปกติ ซึ่งจะให้การรับประกันตลอดระยะเวลาที่สินค้ารุ่นนี้ยังอยู่ในสายการผลิต และทำตลาดอยู่ เมื่อมีการประกาศหยุดผลิต End of Life (EOL) อย่างเป็นทางการจากผู้ผลิตจะให้การรับประกันต่อไปอีก 1 ปี นับจากวันที่ประกาศ แต่ทั้งนี้ระยะเวลาการรับประกันรวมอย่างน้อยเท่ากับ 3 ปีนับจากวันที่ซื้อ  

เงื่อนไขในการรับประกันของตัวสินค้าส่วนใหญ่ของแต่ละยี่ห้อ

  1. สินค้าอยู่ในระยะเวลาประกันที่ผู้ผลิตกำหนด
  2. สินค้าไม่ผิดเงื่อนไขการรับประกัน
  3. ทดสอบแล้วมีอาการเสียจริง ตามเงื่อนไข ของผู้ผลิตกำหนด
  4. ระยะเวลา การส่งซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่ ขึ้นอยู่กับศุนย์บริการหรือผู้ผลิต
  5. การส่งซ่อม  ลูกค้าสามารถส่งคืนมาที่เรา หรือ นำส่งเองที่ศุนย์บริการนั้นๆ ได้เลย
  • ซ่อม / เปลี่ยนด้วยสินค้ารุ่นเดียวกัน
  • เปลี่ยนทดแทนด้วยสินค้ารุ่นอื่นที่ใกล้เคียงกัน โดยผู้ผลิต จะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเปลี่ยนสินค้า
  • เสนอลูกค้า Upgrade ซึ่งลูกค้าจะได้มีสินค้าที่มีเทคโนโลยีดีกว่ารุ่นเดิม โดยลูกค้าจ่ายเงิน ในส่วนต่างที่เพิ่มขึ้น ซึ่งทางเรา จะโทรแจ้งลูกค้า เพื่อรับทราบและยืนยันการ Upgrade ก่อนทุกครั้ง
  • ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ที่จะรอการเปลี่ยนสินค้า บริษัท ฯ จะแจ้งกำหนดการเข้าของสินค้า โดยประมาณให้ลูกค้าทราบ และแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความคืบหน้าเป็นระยะๆ

ติดต่อAcerคลิกที่นี่

ติดต่อ HP คลิกที่นี่

ติดต่อUiคลิกที่นี่

ติดต่อJarbarคลิกที่นี่